बंद करे

श्री योगेन्द्र सिंह

जिला पदाधिकारी

समाहरणालय भवन, बिहारशरीफ, नालन्दा

ईमेल : dm-nalanda[dot]bih[at]nic[dot]in
पद : समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी
फोन : 06112-235203